Meet the Madison Candidates

Christina Smith-Wilkie
Christina Smith-Wilkie
Jason Lau
Jason Lau
Monique Olson
Monique Olson
Heidi Stanley
Heidi Stanley
Christine Ameigh
Christine Ameigh
Sean Rinella
Sean Rinella
Joe Miller
Joe Miller
Craig Stevenson
Craig Stevenson
Zach Blumenfeld
Zach Blumenfeld
Alison Helland
Alison Helland